قدم اول در ايجاد يك Data Center‌ تعيين دقيق نيازمندي هاي مربوط به زيرساخت ساختماني شامل طرح ريزي بخش هاي اصلي، طرح ريزي فضاي اصلي قرار گيري تجهيزات، سيستم هاي روشنايي، سيستم هاي حفاظت در برابر آتش، شرايط محيطي و غيره مي باشد به طوريكه بتوان با تعيين دقيق نيازمندي هاي هر يك از بخش ها، طراحي و پياده سازي مناسبي را انجام داد.

اصول طراحی دیتاسنتر

 

شكل 1 فضاهاي اصلي موجود در يك Data Center‌ و چگونگي ارتباط آنها با هم و با فضاهاي بيروني Data Center را نشان مي دهد.

طراحی دیتاسنتر