اين سری مقالات با عنوان ”بررسي كلي نيازمندي هاي ساختماني ايجاد Data Center‌ در ايران” و در راستاي انجام پروژه “مطالعات تطبيقي و مدل مفهومی اينترنت ملي و تحقيق، بررسی و طراحی الگو برای مراکز داده اينترنتی در کشور در سه تيپ A، B و C ” تهيه و ارائه گشته است.

datacenter001

 

هدف از اين گزارش معرفي ساختار كلي Data Center‌ و بررسي جزئياتي است كه بايد در طراحي ساختمان يك Data Center‌ در نظر گرفته شود. در واقع اين جزئيات و اطلاعات ارائه شده، با مشخص كردن عملياتي كه بايد در هر مرحله از نقشه كشي، طراحي و ايجاد بخش هاي اصلي Data Center‌ صورت پذيرد،  يك پياده سازي قابل اجرا را امكان پذير مي نمايد.

مراحل طراحي كه در ادامه مطرح گرديده است براي طراحي يك Data Center‌ جديد يا گسترش Data Center‌هاي موجود قابل استفاده است. در واقع اين گزارش با معرفي بخش هاي اصلي يك Data Center‌ و همچنين بررسي نيازمندي هاي معماري، محيطي، دسترسي، طرح ريزي طبقة تجهيزات، طرح ريزي ساختار و غيره براي هر يك از بخش هاي اصلي، مراحل اصلي آماده سازي سايت يك Data Center‌ را مشخص مي نمايد.

روند ارائه مطالب در اين گزارش بدين گونه است كه بعد از ارائه گزارش مديريتي، در بخش سوم به معرفي Data Center‌ پرداخته مي شود. سپس در بخش چهارم گزارش ديدگاه هاي كلي در طراحي زيرساخت ساختماني يك Data Center‌ معرفي و مورد بررسي قرار مي گيرد.

در بخش بخش پنجم به معرفي بخش هاي اصلي Data Center‌ و بررسي نيازمندي هاي مختلف آنها در زمينه هاي طراحي، شرايط محيطي و غيره پرداخته مي شود و در نهايت در بخش آخر(بخش ششم) به معرفي Data Center‌هاي A‌، B و C‌ در ايران پرداخته مي شود. مشخصات مربوط به نيازمندي هاي هر يك از انواع Data Center‌ ملي در نظر گرفته شده براي ايران، نقشه ساختماني پيشنهادي براي هر يك نيز و همچنين ليست استانداردهاي مورد نياز را در آینده خواهیم پرداخت.