A chain is no stronger than its weakest link

| ترجمه: یک زنجیر تنها به اندازه ضعیف ترین حلقه اش قدرت دارد

| معادل فارسی: نكات‌ ضعف‌ هرچيز نشانگر ميزان قدرت آن است/ استحكام‌ زنجير بستگى‌ به‌ استحكام‌ ضعيف‌ ترين‌ بند آن‌ دارد

توضیحات: اگر یکی از اعضای گروه عملکرد خوبی ندارد همه ی گروه شکست خواهند خورد