A picture is worth a thousand words

| ترجمه :  تصویر از هزاران جمله گویاتر است

| معادل فارسی :  زلیخا گفتن و یوسف شنیدن شنیدن کی بود مانند دیدن  

توضیح: تصویر ها احساسات و پیغام ها را بهتر از نوشته یا توضیح شفایی منتقل میکنند