Absence makes the heart grow fonder

| ترجمه: غیبت سبب می شود قلب انسان مشتاق تر شود

| معادل فارسی: دوری و دوستی / با اهل زمانه صحبت از دور خوش است / جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند

توضیحات: بعضی وقت ها خوب است که از شریک زندگیتان دور شوید زیرا باعث میشود برای دیدن هم مشتاق شوید