beggars can't be chooser

| ترجمه : گداها نمیتوانند انتخاب گر باشند

| معادل فارسی : دندان اسب پيش‌كشي را نمي‌شمرند

توضیح : اگر شما از دیگران درخواست لطفی میکنید، باید هر آنچه که آنها دادند را بگیرید