birds of a feather flock together

| ترجمه :  پرنده های همجنس با هم پرواز میکنند

| معادل فارسی : کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

توضیح: انسان ها دوست دارند وقت خودشان را با کسانی بگذرانند که به آنها شبیه هستند