cleanliness is next to godliness

| ترجمه : نظافت در کنار عبادت است

توضیح : تمیز باش خدا تمیزی را دوست دارد