Discretion is the greater part of valor

| ترجمه : احتیاط بهترین بخش از شجاعت است

| معادل فارسی : احتیاط شرط عقل است

توضیح :بعضی وقت ها مهم است که بدانید که چه زمانی به جای شجاع بودن و آسیب دیدن، بیخیال شوید و فرار کنید