Don't count your chickens before they're hatched

| ترجمه: جوجه هایت را قبل از آن که از تخم در بیایند نشمار

| معادل فارسی: جوجه را آخر پاییز می شمارند

توضیحات: ممکن است نقشه ی شما موثر واقع نشه پس فکر کردن در مورد این که بعد از موفقیت چی کار خواهید کرد را متوقف کنید صبر کنید تا موفق بشید بعد میتوانید در این مورد، فکر کنید