Familiarity breeds contempt

| ترجمه: قرابت، حرمت را از بین می‌برد

توضیحات: هنگامی که شما برای مدت زیادی اطراف کسی هستید،از آنها خسته و دلخور میشوید