Fortune favors the bold

| ترجمه : خوش شانسی به نفع افراد جسور است

توضیح : انسان هایی که شجاعانه به دنبال علایق خود میروند موفق تر از کسانی هستند که تلاش میکنند محتاطانه زندگی کنند