good things come to those who wait

| ترجمه: اتفاق های خوب برای کسانی پیش می آیند که صبر کنند

| معادل فارسی: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم / گوساله به روزگار گاوی گردد

توضیحات: صبور باش سرانجام اتفاق های خوبی برایت پیش می آید