keep your friends close and your enemies closer

| ترجمه :  دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیک تر!

توضیح : اگر شما دشمنی دارید، وانمود کنید که با آنها دوست هستید به جای این که بی پرده با آنها بجنگیدر این روش میتوانید با دقت مراقب آنها باشید و بفهمید آنها چه نقشه ای میکشند