Practice makes perfect

| ترجمه : تمرین ایده ال میسازد

| معادل فارسی : کار نیکو کردن از پر کردن است / کارکن تا استاد شوی

توضیحات : برای این که در هر مهارتی ماهر بشوی باید در آن زمینه زیاد تمرین کنی