The early bird gets the worm

| ترجمه : پرنده سحر خیز کرم را میگیرد

| معادل فارسی : سحرخیز باش تا کامروا شوی

توضیح :شما باید صبح زود بلند شوید و کار را شروع کنید اگر میخواهید موفق باشید