Two heads are better than one

| ترجمه: دو سر بهتر از یک سر است / دو عقل بهتر از یک عقل است

| معادل فارسی: هر سری یک عقلی دارد / عقل قوت گیرد از عقل دگر

توضیحات: هنگامی که دو نفر با یک دیگر همکاری میکنند، ایده های بهتری به ذهنشان خطور میکند