You can't judge a book by its cover

| ترجمه: از روی جلد کتاب نمیشه درباره ی آن قضاوت کرد

| معادل فارسی: نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد

توضیحات: هر چیزی ممکنه است متفاوت با آنچه که نشان میدهد باشه برای مثال یک رستوران کوچک و قدیمی ممکنه بهترین غذاها را داشته باشد