نویسنده: 4d3in

دستگاههای هوشمند همواره از نظر انرژی و منابع دارای محدودیتهایی هستند؛ بنابراین سیستم عامل آنها علاوه بر دارابودن خصوصیاتی مانند کاربرد خوب، ارتباط و امنیت بالا، باید بسیار سبک هم...

بیستر بخوانید