به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند، از 25 مرداد ماه مکان شرکت ایرسانوین تغییر یافته است. جهت اطلاع بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه کنید

پچ کورد های فیبر نوری اشنایدر اکتاسی
p001 Fibre Optic Patch Cord OM2 50/125
 Type  Length  Ref. No
Optic Patch Cord SC/SC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1C3M25M10
ACTFP1C3M25M20
ACTFP1C3M25M30
ACTFP1C3M25M50
ACTFP1C3M25M100
Optic Patch Cord LC/LC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1L3M25M10
ACTFP1L3M25M20
ACTFP1L3M25M30
ACTFP1L3M25M50
ACTFP1L3M25M100
Optic Patch Cord LC/SC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1CL3M25M10
ACTFP1CL3M25M20
ACTFP1CL3M25M30
ACTFP1CL3M25M50
ACTFP1CL3M25M100

 

p001 Fibre Optic Patch Cord OM3 50/125
 Type  Length  Ref. No
Optic Patch Cord SCd/SCd 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP2C3M35M10
ACTFP2C3M35M20
ACTFP2C3M35M30
ACTFP2C3M35M50
ACTFP2C3M35M100
Optic Patch Cord LCd/LCd 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP2L3M35M10
ACTFP2L3M35M20
ACTFP2L3M35M30
ACTFP2L3M35M50
ACTFP2L3M35M100
Optic Patch Cord LCd/SCd 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP2CL3M35M10
ACTFP2CL3M35M20
ACTFP2CL3M35M30
ACTFP2CL3M35M50
ACTFP2CL3M35M100

 

p001 Fibre Optic Patch Cord OS1 9/125
 Type  Length  Ref. No
Optic Patch Cord SC/SC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1C3S19S10
ACTFP1C3S19S20
ACTFP1C3S19S30
ACTFP1C3S19S50
ACTFP1C3S19S100
Optic Patch Cord LC/LC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1L3S19S10
ACTFP1L3S19S20
ACTFP1L3S19S30
ACTFP1L3S19S50
ACTFP1L3S19S100
Optic Patch Cord LC/SC 1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
ACTFP1CL3S19S10
ACTFP1CL3S19S20
ACTFP1CL3S19S30
ACTFP1CL3S19S50
ACTFP1CL3S19S100