دیدگاه کلی در طراحی زیرساخت ساختمانی Data Center‌

دیدگاه کلی در طراحی زیرساخت ساختمانی Data Center‌

قدم اول در ایجاد یک Data Center‌ تعیین دقیق نیازمندی های مربوط به زیرساخت ساختمانی شامل طرح ریزی بخش های اصلی، طرح ریزی فضای اصلی قرار گیری تجهیزات، سیستم های روشنایی، سیستم های حفاظت در برابر آتش، شرایط محیطی و غیره می باشد به طوریکه بتوان با تعیین دقیق نیازمندی های هر یک از بخش ها، طراحی و پیاده سازی مناسبی را انجام داد.

اصول طراحی دیتاسنتر

 

شکل 1 فضاهای اصلی موجود در یک Data Center‌ و چگونگی ارتباط آنها با هم و با فضاهای بیرونی Data Center را نشان می دهد.

طراحی دیتاسنتر

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.