ساختار ارسال اطلاعات در شبکه: کامپیوترها چگونه در شبکه اطلاعات را ارسال می‌کنند؟

ساختار ارسال اطلاعات در شبکه: کامپیوترها چگونه در شبکه اطلاعات را ارسال می‌کنند؟

همان طور که می‌دانید در شبکه اطلاعات به صورت سیگنال ارسال و دریافت می‌شود یک سیگنال می‌تواند دارای ارزش باینری 0 یا 1 باشد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که مبدأ و مقصد یک سیگنال معلوم باشد هر سیگنال برروی مدیا که انتقال دهنده آن فرض می‌شود و هم جهت و برای تمام نودهای دیگری که به آن مدیا متصل هستند ارسال می‌شود اما اگر قرار بر این باشد که بر این اساس شنونده دریابد که چه کسی آن را فرستاده است مسلماً امکان این کار وجود ندارد و در نتیجه سیگنال به صورت واحد ارزشی ندارد.

سیگنال‌ها به 2 صورت کلی تقسیم می‌شوند که عبارت است از:

  • Analog, (Broadband)
  • Digital, (Baseband)

 

analog vs digital

 

برای ارسال اطلاعات سیگنال‌ها در فرم و قالب تعریف‌شده‌ای طبق استاندارد توسط کامپیوتر ارسال‌کننده مرتب می‌شوند به صورت پشت سر هم ارسال می‌گردند. درنتیجه کامپیوترهای شنونده با واقف بودن به ترتیب ارسال اطلاعات و درک اینکه چه ساختاری در سیگنال‌های مرتب شده دریافتی وجود دارد می‌توانند آن را ارزش‌دهی نمایند و پس از معین شدن مبدأ و مقصد و تحلیل اطلاعات موجود در آن بپردازند.

به این ساختار Packet یا Frame گفته می‌شود البته قابل ذکر است که این دو با هم تفاوت دارند ولی فعلاً در حد این موضوع بین آنها تفاوتی قائل نشویم.

e5

آدرس دهی در کامپیوترهای شبکه

هر کامپیوتر که دارای کارت شبکه می‌باشد برای ارسال اطلاعات در شبکه از آدرسی که شناسه آن کامپیوتر در شبکه است استفاده می‌نماید این آدرس توسط کارخانه سازنده کارت شبکه در Firmware آن کارت شبکه ثبت شده است و قابل تغییر نمی‌باشد هر کامپیوتر در هنگام ارسال اطلاعات در شبکه آدرس مبدأ و مقصد را بر طبق این روش آدرس دهی بر روی قرار می‌دهد. این آدرس MAC Address نامیده می‌شود که 48 بیتی است و به صورت 12 رقمی بر مبنای 16 نوشته می‌شود مانند: 00-E0-43-90-BB-C3

همان طور که در مثال مشاهده کردید هر 2 رقم از آدرس توسط یک خط فاصله یا در بعضی از نوشتارها بصورت : از ارقام قبل و بعد جدا شده ارزش هر تک رقم بر مبنای یک6 بین 0 تا f تیر می‌کند

هر Packet اطلاعاتی که از شبکه می‌تواند به یکی از 3 روش زیر ارسال کردد

Unicast :

در این روش هر Packet از مبدأ به یک مقصد مشخص ارسال می‌گردد در حقیقت است در این روش مبدأ اطلاعات را برای یک مقصد خاص ارسال می‌کند و نمی‌خواهد این اطلاعات را کامپیوتر دیگری غیر از مقصد در شبکه دریافت کند.

Broadcast :

در این روش هر Packet اطلاعاتی از مبدأ به مقصدهای همه نودهای شبکه ارسال می‌گردد هرگاه کامپیوتری در شبکه بخواهد اطلاعاتی را برای همه ارسال کند اقدام به ارسال Packet‌ های Broadcast می‌نماید.

Multicast :

در این روش Packet‌های اطلاعاتی را به روشی آدرس دهی می‌کند که برای گروهی از کامپیوترها ارسال گردد اصطلاحاً این نوع Packet از یک مبدأ خاص به تعدادی از یک گروه خاص ارسال می‌شود.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.