ساختار سیستم های هوشمند حمل و نقل در شهر هوشمند

ساختار سیستم های هوشمند حمل و نقل در شهر هوشمند

ساختار و نحوه عملکرد سیستم های هوشمند حمل و نقل در شهر هوشمند

career transportation management

 

سیستم های هوشمند حمل و نقل که جزء اصلی شهر هوشمند هستند براساس فن آوریهای کنترل و اطلاعات کار می کنند که در واقع هسته اصلی وظایف و عملکرد آن چنین سیستم هایی می باشد. از یک دیدگاه کلی می توان گفت ITS از سه جزء اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: راه هوشمند، وسائل نقلیه هوشمند و زیرساختهای ارتباطی.

راه هوشمند، جاده یا بزرگراهی است که در بخش تأسیسات زیر بنایی قرارمی گیرد و شامل انواع تجهیزات لازم نصب شده در جاده و همچنین رعایت چارچوبی مناسب و استاندارد جهت یکپارچه کردن عملکرد اجزاء مختلف سیستم در محدوده وسیعی از خدمات ITS یا سیستم حمل و نقل هوشمند برای شهر هوشمند بمنظور تبادل محدوده وسیعی از اطلاعات ما بین کاربران شامل رانندگان، وسائل نقلیه و عابرین پیاده می باشد.

وسائل نقلیه هوشمند عبارتند از وسائل نقلیه ای که جهت ارائه بخشی از خدمات تعریف شده در ITS (سیستم حمل و نقل هوشمند) مجهز به تجهیزات خاصی می باشند.

زیرساختهای ارتباطی به عنوان تکنولوژیی که جریان اطلاعات را بین وسائل نقلیه هوشمند و راه هوشمند در شهرهای هوشمند برقرار می سازد، محسوب می شود. جریان اطلاعات در تکنولوژی مذکور شامل مراحلی از قبیل جمع آوری و دریافت داده ها، انتقال داده ها و پردازش داده ها و همچنین و توزیع و بهره برداری از اطلاعات پردازش شده می باشد که جهت عملکرد صحیح ومناسب سیستم لازم است زنجیره ارتباطی مناسبی بین آنها تعریف و ایجادگردد

دامنه کاربردی سیستم حمل و نقل هوشمند شامل موارد زیر می باشد:

1. سیستم های مدیریت شریانی

2. سیستم های مدیریت آزاد راه ها و بزرگراه ها

3. سیستم های مدیریت حمل و نقل عمومی

4. سیستم های مدیریت کنترل حوادث

5. سیستم های مدیریت و پشتیبانی وسائل نقلیه امدادی

6. سیستم های پرداخت الکترونیک

7. سیستم های اطلاع رسانی مسافرین

8. سیستم های مدیریت اطلاعات

9. سیستم های ایمنی و پیشگیری از تصادفات

10. سیستم های نگهداری و بهره برداری از آزادراهها

11. سیستم های مدیریت جوی

12. سیستم های مانیتورینگ و کنترل حمل و نقل سبک و سنگین

13. امکانات درون خودرویی

14. مدیریت پارکینگ

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.