سیستم های عامل مورد استفاده در اینترنت اشیاء IoT و خانه های هوشمند

سیستم های عامل مورد استفاده در اینترنت اشیاء IoT و خانه های هوشمند

دستگاههای هوشمند همواره از نظر انرژی و منابع دارای محدودیتهایی هستند؛ بنابراین سیستم عامل آنها علاوه بر دارابودن خصوصیاتی مانند کاربرد خوب، ارتباط و امنیت بالا، باید بسیار سبک هم باشد. در حال حاضر تعداد کمی سیستم عامل برای دستگاههای اینترنت اشیاء وجود دارد. در ادامه سیستم عامل های اصلی دستگاههای اینترنت خانگی معرفی میگردند

virtualization Multiple OS support

Contiki

یک سیستم عامل متنباز برای کاربردهای اینترنت اشیاء است که اتصال و کاربری های اینترنت اشیاء را برای میکروچیپهای کم هزینه و کم مصرف پشتیبانی میکند. این سیستم عامل با زبان Cنوشته شده و بر روی تعدادی از معماری میکروکنترلرها از جمله Atmel AVR ،Texas Instruments MSP430 و پلتفرم ESBاجرا شده است

Tiny OS -4.2
این ابزار رایگان و متنباز شامل یک مؤلفه مبتنی بر سیستم عامل و یک پلتفرم توسعهای باهدف کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم میباشد. این سیستم عامل با زبان nesCنوشته شده است.
:RIOT OS -4.3
یک سیستمعامل مبتنی بر میکرو کرنل است که مطابق با الزامات و نیازمندیهای خاص دستگاههای اینترنت اشیاء نوشته شده است. با اجرای ماژولار، RIOT OSکمترین میزان مصرف حافظه را تضمین میکند و اجازه اعمال تنظیمات سفارشی برای نیازمندهای خاص را میدهد.

مشخصات دستگاه های اینترنت اشیاء

Flash
Memory

Power

Networks Protocols

Core
Freq.

RAM

Device Type

Chipset

Up to
128GB

Battery

Wi-Fi, Bluetooth, NFC

iPhone

A7x Quad-core Processor

1.7Ghz

2GB

Nest Learning
Thermostat

ARM Cortex-A8

800Mhz

512MB

2GB

Battery

Wi-Fi (802.11)

Wi-Fi (802.11)

Battery

Nest Smoke
Detector

ARM Cortex-M4

100Mhz

128KB

512KB

ARM Cortex-M0

48Mhz

16KB

128KB

     
AC
Power

Wi-Fi (802.11)

NETGEAR Router

Broadcom BCM4709A

1.0Ghz

256MB

128KB

AC
Power

Wi-Fi (802.11)

Samsung Smart
TV

ARM-based Exonys SoC

1.3Ghz

1GB

N/A

AC
Power

Wi-Fi (802.11)

Up to
64GB

Up to
540Mhz

N/A

Samsung
SmartCam

GM812x SoC

Elster REX2
Smart Meter

Teridian 71M6531F SoC

10Mhz

4KB

256KB

Battery

ZigBee (802.15.4)

Up to
256KB

Battery

ZigBee (802.15.4)

Philips Hue Light
bulb

TI CC2530 SoC

32Mhz

8KB

Fitbit Smart Wrist
Band

ARM Cortex-M3

32Mhz

16KB

128KB

Battery

Bluetooth LE

16 –
128KB

Battery

ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth

Sensor Devices

Microcontroller

4 – 32Mhz

4 – 16KB


ناهمگن بودن تجهیزات سخت افزاری و نرمافزاری خانه های هوشمند، باعث ارائه راهکارهای متفاوتی برای انتقال اطلاعات شده است. چیزی که در این میان بین همگی یکسان است توجه به محدودیت های موجود و قابلیت های اینگونه دستگاه هااست. پروتکلهای ارتباطی اصلی مورد استفاده در خانههای هوشمند، طبق گروهبندی بر اساس مدل OSIدر زیر ارائه شدهاست

استاندارد802.15.1یک کنترل دسترسی واسطMAC بیسیم با مشخصات لایه فیزیکیPHYبرای انتقال داده با سرعت بالا و توزیع چند رسانهای در شبکه بیسیم شخصیWPANs ارائه میکند. این عمل با استفاده از فرکانس طیف گسترده FHSSبرای جلوگیری از تداخل و تراکم فرکانسی انجام میشود. این استاندارد جنبه های امنیتی شبکه مانند احراز هویت و رمزنگاری را بدون توجه به تمامیت پیام، تأمین میکند و معماری بلوتوث را بر روی لایههای PHYو MACمیسازد.

استاندارد مخصوص پروتکلهای MACو PHYبرای شبکه های با سرعت پایین WPANsو با دستگاههای تعبیهشده با ترافیک محدود، کم انرژی و با حافظه و توان پردازشی پایین مانند حسگرها میباشد. مجموعه پروتکلهای ارتباطی سطح بالای زیگبی بر روی قسمت پایین لایه های پیوند داده و فیزیکی IEEE 802.15.4میباشند.

فنّاوریIEEE 802.11 ، ارتباطات سرعت بالا در شبکه های محلی بیسیم را برای محدوده 20 تا 250 متر فراهم میکند و در حال حاضر بارمزنگاری WPAکار میکند.

پروتکل XMPPیک واسط پیام محور مبتنی بر XMLرا پیاده سازی میکند. این پروتکل برای دستگاه های اینترنت اشیاء مانند شبکه های هوشمند و یا نظارت راه دور استفاده میشود. در این بین پروتوکل CoAP نیزبرای دستگاه های الکترونیکی با منابع محدود است که نیاز به کنترل از راه دور و از طریق شبکه اینترنت را دارند. همچنین پروتوکل MQTTاتصالگرا، برای انتشار پیام های سبک وزن و پیاده سازی هایی با پیچیدگی و توان کم میباشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.