شهر هوشمند و استاندارد های آن

شهر هوشمند و استاندارد های آن

یکی از اساسی ترین عناصر شهری جهت افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم، وجود خدمات شهری مناسب است. در این خصوص سازمانهای تدوین و توسعه استاندارد با انجام مطالعات متعدد و وطولانی مدت سعی در شناسایی و ارائه حوزه های یک شهر هوشمند نموده و تلاش کرده اند تا در قالب یک استاندارد نسبت به معرفی این حوزه ها اقدام نمایند. لیکن دریچه نگاه هر یک از سازمانها با یکدیگر متفاوت بوده و ساختاری که برای تدوین آن استاندارد مد نظر قرار داده اند با هم متمایز است.

smart city schneider electric actassi 004

 

در این مطالعه دو استاندارد مطرح و بروز شامل استاندارد ISO 37120 و استاندارد PAS 181 مورد بررسی قرار گرفته . حوزه های تمرکز و کارکردهای آنها با هم مقایسه شده است. در نهایت استاندارد ،PAS 181 به عنوان یک استاندارد سیستمی که در آن با ارائه یک چارچوب مفهومی، مدیران و رهبران شهر هوشمند را برای طرح ریزی، توسعه و مدیریت شهر هوشمند کمک نموده؛ و استاندارد ISO 37120 با توجه به 46 شاخص اصلی و 54 شاخص فرعی، به عنوان یک خط کش ارزیابی عملکرد یک شهر/ مدیران و رهبران شهر مورد توجه قرار گرفته اند.

در حال حاضر 53درصد از جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، انتظار می رود این رقم تا سال 2050به 70درصد افزایش یابد. شهرها مراکز فرهنگی و اقتصادی هستند که امروزه بیش از 70درصد تولید ناخالص جهانی را رقم می زنند. بنابراین سرمایه گذاری در این بخش برای اغلب دولتها از اولویت برخوردار است اما انجام موثر و پایدار آن می تواند چالشی باشد که اغلب مدیران شهری را به تفکر واداشته است. از جمله استراتژیها و راه کارهای لازم برای توسعه ی اقتصادی و رسیدن به اقتصادی پایدار در هر کشور، تقویت اقتصاد منطقهای شهری و یا به عبارت بهتر توسعه اقتصاد پایدار بر مبنای هوشمندی شهر است.

اقتصاد پایدار و هوشمند، خود نیازمند امکانات هوشمند در هر شهراز جمله: اقتصاد هوشمند، زیرساخت و ارتباطات هوشمند، حمل و نقل شهری هوشمند، انرژی هوشمند، دولت هوشمند، امنیت هوشمند، سلامت هوشمند، کسب کار هوشمند و حتی شهروند هوشمند می باشد. در این استراتژی، یعنی اقتصاد پایدار بر مبنای شهر هوشمند که بر اساس نظریه و تئوری سیستم ها بنا شده است، شهرها به عنوان یک کلان سیستم درنظر گرفته شده و هر شهر از اجزایی به نام زیرسیستم تشکیل گردیده و این زیرسیستم ها، در حقیقت همان سازمان ها، صنایع، مردم و دیگر مولفه های شهری هستند که در راستای رسیدن به هدف نهایی که همان اقتصاد توسعه یافته و پایدار شهری است، به صورت منظم و یکپارچه در ارتباط و تعامل می باشند.
پر واضح است در سایه چنین نگاه سیستمی و یکپارچه به شهر به عنوان یک کلان سیستم و با در نظر گرفتن سازمان ها و صنایع مستقر در هر شهر به عنوان اجزای تشکیل دهنده شهر و همچنین با ارتباط منظم و یکپارچه مجموعه ها و مولفه های شهری به عنوان زیر سیستم های کلان سیستم شهری است که توسعه علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هوشمند در هر شهر و در نهایت در هر کشوری اتفاق می افتد.
در مقالات آینده به زیر سیستم ها و و پارامترهای شهر هوشمند می پردازیم.
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.