مفاهیم شبکه: NEXT و Headroom

مفاهیم شبکه: NEXT و Headroom

NEXT به معنی Near end crosstalk1 است. NEXT بیانگر مقدار انرژی نشتی زوج سیمی به زوج سیم مجاور است. با احتساب چهار زوج، شش حالت القای انرژی وجود دارد. Near end از آن جهت خوانده می شود که دقیقاً روی زوج کناری زوج فرستنده اندازه گیری می شود، جایی که Crosstalk بیشترین مقدار خود را دارد.

net concepts 001

 

NEXT بزرگترین عامل نویز در سیستم های کابل کشی ساخت یافته است. قدر مطلق NEXT با فرکانس رابطه ای معکوس دارد و واحد اندازه گیری آن  decibel است. در جریان تست، NEXT باید در هر دو سر2 link اندازه گیری می شود.

فرمول محاسبه ی NEXT به صورت زیر است:

NEXT =- 20 log(Vn/Vi)

که Vi  وVn  در شکل مربوطه مشخص شده اند .البته در برخی مراجع مقدار منفی ذکر نشده است که باعث منفی شدن نتیجه نهایی می شود .با این حال آنچه در ایران و بسیاری از کشور ها متداول است ، قدر مطلق این فرمول بوده ( که واضحا مقداری مثبت است ) و بنابراین هر چه مقدار  NEXT بیشتر باشد ،کابل دارای کیفیت بهتری است.

تستر فلوک این مقدار را بر روی زوج های مختلف اندازه گیری کرده و پایین ترین نتیجه را به عنوان HeadRoom برای ما نمایش میدهد.

net concepts 002

همچنین در شکل زیر گزارش تست فلوک یک کابل Cat6A اشنایدر اکتاسی، که دارای هدروم بسیار مناسبی است را میتوانید بررسی کنید.

net concepts 003

لازم به ذکر است که هر چه هدروم کابل بالاتر باشد نشاندهنده کیفیت بالاتر کابل بوده و عدد هدروم مشخص می کند که کیفیت کابل چقدر فراتر از استاندارد است. همچنین هر چه هدروم بالاتر باشد کابل ها در پروژه و پیاده سازی تحمل پذیری خطای بیشتر دارند بنابر این نسبت به عوامل نویز بیشتر مقاومت می نمایند.

 

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.