مقدمه ای بر نیازهای یک دیتاسنتر

مقدمه ای بر نیازهای یک دیتاسنتر

این سری مقالات با عنوان ”بررسی کلی نیازمندی های ساختمانی ایجاد Data Center‌ در ایران” و در راستای انجام پروژه “مطالعات تطبیقی و مدل مفهومی اینترنت ملی و تحقیق، بررسی و طراحی الگو برای مراکز داده اینترنتی در کشور در سه تیپ A، B و C ” تهیه و ارائه گشته است.

datacenter001

 

هدف از این گزارش معرفی ساختار کلی Data Center‌ و بررسی جزئیاتی است که باید در طراحی ساختمان یک Data Center‌ در نظر گرفته شود. در واقع این جزئیات و اطلاعات ارائه شده، با مشخص کردن عملیاتی که باید در هر مرحله از نقشه کشی، طراحی و ایجاد بخش های اصلی Data Center‌ صورت پذیرد،  یک پیاده سازی قابل اجرا را امکان پذیر می نماید.

مراحل طراحی که در ادامه مطرح گردیده است برای طراحی یک Data Center‌ جدید یا گسترش Data Center‌های موجود قابل استفاده است. در واقع این گزارش با معرفی بخش های اصلی یک Data Center‌ و همچنین بررسی نیازمندی های معماری، محیطی، دسترسی، طرح ریزی طبقه تجهیزات، طرح ریزی ساختار و غیره برای هر یک از بخش های اصلی، مراحل اصلی آماده سازی سایت یک Data Center‌ را مشخص می نماید.

روند ارائه مطالب در این گزارش بدین گونه است که بعد از ارائه گزارش مدیریتی، در بخش سوم به معرفی Data Center‌ پرداخته می شود. سپس در بخش چهارم گزارش دیدگاه های کلی در طراحی زیرساخت ساختمانی یک Data Center‌ معرفی و مورد بررسی قرار می گیرد.

در بخش بخش پنجم به معرفی بخش های اصلی Data Center‌ و بررسی نیازمندی های مختلف آنها در زمینه های طراحی، شرایط محیطی و غیره پرداخته می شود و در نهایت در بخش آخر(بخش ششم) به معرفی Data Center‌های A‌، B و C‌ در ایران پرداخته می شود. مشخصات مربوط به نیازمندی های هر یک از انواع Data Center‌ ملی در نظر گرفته شده برای ایران، نقشه ساختمانی پیشنهادی برای هر یک نیز و همچنین لیست استانداردهای مورد نیاز را در آینده خواهیم پرداخت.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.