کابل های فیبر نوری اشنایدر اکتاسی

پیشنهاد دیگر اکتاسی به دوستان خود محولات فیبرنوری میباشد که تکمیل کننده شبکه های شما خواهد بود. قابلیت های بالای این سری از محصولات ادامه دهنده راه اکتاسی در زمینه تجهیزات مسی میباشد. انواع کابل ها اتصال دهنده ها و تجهیزات مختلف امکان اجرای یک پروژه با تمام جزییات را برای شما فراهم خواهد کرد.
محصولاتی قابل اعتماد در تمامی رنج ها برای انواع کاربری ها و همراه با آخرین استاندارد های روز دنیا

پشتیبانی از شبکه های 10Gig و 40Gig
سازگاری کابل با تمامی استانداردهای ارسال نور LED، VCSEL و LASER
کابلهای متنوع برای محیط های داخل و خارج ساختمان OM1,OM2,OM3,OM4,OS1,OS2
دارای استاندارد های لازم از مراکز علمی مختلف ITU G.651, IEC 60793-2-10 and ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2

 

f001 Unitube Fibre Optic Cables
 Specifcations
Compact Universal cables used for direct burial:
– Accurate fbre excess length
– Specially designed compact structure and PE sheath
– Crush resistant and flexible
– PSP enhances the cable’s crush-resistance, impact-resistance and moisture
proofng
– Two parallel steel wires ensure tensile strength
– Small diameter, lightweight and hassle-free installation
– Long delivery length
OM2 50/125 compliant with ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.1 and ISO/IEC
11801:2002 Amd.2 OM2
■ OS1 9/125 compliant with ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC
11801:2011 Ed2.2
■ Cable mechanical characteristics tested according to IEC 60794-1

 

  OS1 9/125
 Type  Length  Ref. No
 4 fbre, OS1 9/125, Unitube Light Armoured  2000 m  ACTUDUTLA04SM9
 6 fbre, OS1 9/125, Unitube Light Armoured  2000 m  ACTUDUTLA06SM9
 8 fbre, OS1 9/125, Unitube Light Armoured  2000 m  ACTUDUTLA08SM9
 12 fbre, OS1 9/125, Unitube Light Armoured  2000 m  ACTUDUTLA12SM9
 24 fbre, OS1 9/125, Unitube Light Armoured  2000 m  ACTUDUTLA24SM9

 

  OM2 50/125
 Optic Fibre Outdoor OM2 50/125 micro meter multimode fbre
 Type  Length  Ref. No
 4 fbre, OM2 50/125, Stranded Loose Tube Armoured  2000 m  ACTUDSLAM04MM5
 6 fbre, OM2 50/125, Stranded Loose Tube Armoured  2000 m  ACTUDSLAM06MM5
 12 fbre, OM2 50/125, Stranded Loose Tube Armoured  2000 m  ACTUDSLAM12MM5
 24 fbre, OM2 50/125, Stranded Loose Tube Armoured  2000 m  ACTUDSLAM24MM5

 

f002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL-C Loose tube Fibre optic cables
 
■ Compact and universal cables suitable for indoor and specifc outdoor installations:
– Low Smoke Zero Halogen (LSZH) green coloured external sheath
– UV resistant
– dielectric
– high tensile strength
– rodent retardant
– longitudinally watertight
■ Maximum pulling force: 1500 Newton (1800 Newton for 24FO)
■ Rodent protection:
■ Minimum bending radius: OD x 10 (ex: 51mm for 5,1mm OD)
■ Ambiant air temperature (minimum & maximum):
– for installation: -5° … +50°C
– for operation: -20°… +70°
– for storage: -40° … +70°
■ Tight buffered gel-free cable construction with 900 µm coating.
■ Flame retardant according to IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1, NFC 32 070 2.1 (Category C2). Fire retardant according to IEC 60 332-3 C, EN 50 266, NFC 32 070 2.2 (Category C1) Performances
■ OM2 50/125 compliant with ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.1 and ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM2.
■ OM3 50/125 compliant with ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 and ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM3.
■ OM4 50/125 compliant with IEC 60793-2-10 Type A1a.3, ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM4.
■ OS1/OS2 9/125 compliant with ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OS2.
■ Cable mechanical characteristics tested according to IEC 60794-1 Use
■ High data rate fbre optic backbones for building and campus
■ Horizontal cable (FTTD Fibre to the desk) with the 2 fbres
■ Suitable for direct termination: installation with connectors (prefbred, cold-cured and/or heat-cured types).

 

f003 OM2 50/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
8 fbres, OM2 50/125, Loose tube, Up to 10Gbps ethernet supported 2100 m 6,2mm VDIC52208L

 

f004 OM3 50/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
OM3 50/125, Loose tube, 12 fbres
Up to 40Gbps ethernet supported
525 m
2100 m
6,2mm VDIC42312L
VDIC52312L

 

f005 OS1/OS2 9/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
12 fbres, OS1/0S2 9/125, Loose tube,
Up to 100Gbps ethernet supported
525 m
2100 m
6,2mm VDIC42512L
VDIC52512L

 

f009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL-C Tight buffered Fibre optic cables
Specifcations
■ Compact and universal cables suitable for indoor and specifc outdoor
installations:
– Low Smoke Zero Halogen (LSZH) green coloured external sheath
– UV resistant
– dielectric
– high tensile strength
– rodent retardant
– longitudinally watertight
■ Maximum pulling force: 1500 Newton (1800 Newton for 24FO)
■ Rodent protection:
■ Minimum bending radius: OD x 10 (ex: 51mm for 5,1mm OD)
■ Ambiant air temperature (minimum & maximum):
– for installation: -5° … +50°C
– for operation: -20°… +70°
– for storage: -40° … +70°
■ Tight buffered gel-free cable construction with 900 µm coating.
■ Flame retardant according to IEC 60 332-1, EN 50 265 2.1, NFC 32 070 2.1
(Category C2). Fire retardant according to IEC 60 332-3 C, EN 50 266,
NFC 32 070 2.2 (Category C1)
Performances
■ OM2 50/125 compliant with ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.1 and
ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM2.
■ OM3 50/125 compliant with ITU G.651, IEC 60793-2-10 Type A1a.2 and
ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM3.
■ OM4 50/125 compliant with IEC 60793-2-10 Type A1a.3,
ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OM4.
■ OS1/OS2 9/125 compliant with ITU G.652.D, IEC 60793-2-50 Type B1.3,
ISO/IEC 11801:2011 Ed2.2 OS2.
■ Cable mechanical characteristics tested according to IEC 60794-1
Use
■ High data rate fbre optic backbones for building and campus
■ Horizontal cable (FTTD Fibre to the desk) with the 2 fbres
■ Suitable for direct termination: installation with connectors (prefbred, cold-cured
and/or heat-cured types).

 

f010 OM2 50/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
12 fbres, OM2 50/125, Tight buffered,
Up to 10Gbps ethernet supported
525 m
2100 m
6,7mm VDIC42212T
VDIC52212T

 

f011 OM3 50/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
12 fbres, OM3 50/125, Tight buffered,
Up to 40Gbps ethernet supported
525 m
2100 m
6,7mm VDIC42312T
VDIC52312T

 

f011 OS1/OS2 9/125 µm
Type Length Diameter Ref. No
12 fbres, OS1/OS2 9/125, Tight buffered,
Up to 100Gbps ethernet supported on long
distance
525 m
2100 m
6,7mm VDIC42512T
VDIC52512T

 

 

 

ACTUDUTLA12SM9