کلید پریز ویواشه Vivace اشنایدر
طراحی کم نظیر، ظریف و دقیقی که چشم را نوازش میدهد
مجموعه ای از محصولات کلید و پریز که زندگی روزمره را با حضور خود در محیط اطرافمان تکمیل میکند.
مثالی کامل از سادگی که طراحی های مدرن و روز به شدت تحت تاثیر آن (Bauhaus) است.
هر قطعه ای از وی واشه ساخته بی نقصی است که بیان کننده یک شکل جذاب در عین حال کارآمد است.
خطوط دقیق و سطوح براق وی واشه با هرگونه طراحی داخلی و در کنار سایر لوازم محیط زندگی جای خود را باز می کند

 

v001 Flush Switches
 (Confirms to : IEC60669-1) Surround
 KB31/1  16AX 250V 1 gang 1 Way Switch
 KB31  16AX 250V 1 gang 2 Way Switch
 KB32/1  16AX 250V 2 gang 1 Way Switch
 KB32  16AX 250V 2 gang 2 Way Switch
 KB33/1  16AX 250V 3 gang 1 Way Switch
 KB33  16AX 250V 3 gang 2 Way Switch
 KB34/1  16AX 250V 4 gang 1 Way Switch
 KB34  16AX 250V 4 gang 2 Way Switch
 KB31IA  10AX 250V Intermediate Switch

 

v002 Bell Press Switch
(Confirms to : IEC60669-1)
KB31BPB  10A 250V Bell Press Switch

 

v003 Light Dimmer & Fan Controller
 KB31RD400  1 gang 400W Light Dimmer
 KB31V1000  1 gang 1000W Light Dimmer
 KB31RF250  1 gang 250VA Fan Speed Controller

 

v004 Double Pole Switches
 
KB31D20NE  20A 250V 1 gang Double Pole Switch with Neon & Earth
KB31D20NE/2  20A 250V 1 gang 2 Way Double Pole Switch with Neon &Earth
KB32D20NE  20A 250V 2 gang Double Pole Switch with Neon & Earth
KB31DR45N  45A 250V Double Pole Switch with Neon
KBT31VDR45N  45A 250V Twin gang Vertical Double Pole Switch with Neon

 

v005 Socket Outlets
(Confirms to : BS 1363-2)
KB15  13A 250V 1 gang Switched Socket
KB15N  13A 250V 1 gang Switched Socket with Neon
KB25  13A 250V Twin gang Switched Socket
KB25N  13A 250V Twin gang Switched Socket with Neon
KB15/5  5A 250V 1 gang Switched Socket (BS 546)
KB426US  10A 250V 1 gang 2-Pin Universal Socket (BS 5733)
KB426US2  10A 250V 2 gang 2-Pin Universal Socket (BS 5733)
KB426  13A 250V 1 gang Socket (BS 1363-2)
KBT426  13A 250V 2 gang Socket (BS 1363-2)
 (Confirms to : BS 1363 – 2)
KB15L  13A 250V 1 gang Large Dolly Switched Socket
KB15LN  13A 250V 1 gang Large Dolly Switched Socket with Neon
KB15LDN  13A 250V 1 gang Double Pole Large Dolly Switched Socket
with Neon (twin earth terminal)
KB25L  13A 250V Twin gang Large Dolly Switched Socket
KB25LN  13A 250V Twin gang Large Dolly Switched Socket with Neon
KB25LDN  13A 250V Twin gang Double Pole Large Dolly Switched
Socket with Neon (twin earth terminal)
 (Confirms to : BS 5733)
KB413S  13A 250V 1 gang 3 Pin Universal Socket
KB113LS  13A 250V 1 gang 3 Pin Switched Universal Socket
KB113LSN  13A 250V 1 gang 3 Pin Switched Universal Socket with Neon
 (Confirms to : BS 546 Part 2)
KB426/15  15A 250V 1 gang Socket
KB15/15N  15A 250V 1 gang Switched Socket with Neon
KB15/15  15A 250V 1 gang Switched Socket
KB426/16S  16A 250V 1 gang Schuko Socket with Shutter
 (Confirms to : BS 5733 : 1995, BS 1363)
KBT426/16S  16A 250V Twin gang Schuko Socket with Shutter
KBT426-16S  13A 250V 1 gang Socket & 16A 250V 1 Gang Schuko Socket
with Shutter

 

v006 Connection and Control Units
(Confirms to : BS 5733) Surround
KB31TB  25A 250V Connection Unit
KBT15D45N  45A 250V Cooker Control Unit

 

v007 Fused Connection Units
(Confirms to : BS 1363 Part 4)
KB30FSG  13A 250V Fused Connection Unit
KB30NFSG  13A 250V Fused Connection Unit with Neon
KB31DFSG  13A 250V Switched Fused Connection Unit
KB31DNFSG  13A 250V Switched Fused Connection Unit with Neon

 

v008 Telecommunication Accessories
 KB31TS  1 gang Telephone Outlet with Shutter
 KB32TS  2 gang Telephone Outlet with Shutter
 KB406/1M  1 gang BT Master
 KB406/1S  1 gang BT Slave
 KB31TV  1 gang TV Co-Axial Outlet
 KB32TV  2 gang TV Co-Axial Outlet
 KB32TVFM  2 gang TV and FM Outlet
 KBT32TV/TVF  1 gang TV Co-Axial Outlet + 1 gang TVF Socket
 KB31TVF  1 gang Cable TVF Connector
 KBT30TVFM  Twin gang SCV TV/FM Outlet
 KB33SMATV  TV-FM Satellite Outlet
 KB31RJ5E  1 gang Category 5e Data Outlet with Shutter
 KB32RJ5E  2 gang Category 5e Data Outlet with Shutter
 KB31RJ6  1 gang Category 6 Data Outlet with Shutter
 KB32RJ6  2 gang Category 6 Data Outlet with Shutter
 KB32TS/RJ5E  1 gang Telephone Outlet +1 Gang Category 5e Data Outlet with Shutter
 KB31RJK  1 gang Face plate for keystone jack
 KB32RJK  2 gang Face plate for keystone jack
v010 Hotel Accessories
(Designed to: IEC 60669-1 : 2000)
KB31BD  Do Not Disturb with Bell Press
KB31BD/C  Do Not Disturb and Clean Up Room with Bell Press
KB31EKT  Hotel Key Card
KBT727V  115/240V Shaver Unit (Designed to : BSEN 61558-2-5)

 

v011 Flush Plates and Accessories
(Confirms to: 5753 : 1995)
KB30  1 gang Blank Plate
KBT30  Twin gang Blank Plate