شهر هوشمند

دستگاههای هوشمند همواره از نظر انرژی و منابع دارای محدودیتهایی هستند؛ بنابراین سیستم عامل آنها علاوه بر دارابودن خصوصیاتی مانند کاربرد خوب، ارتباط و امنیت بالا، باید بسیار سبک هم...

بیستر بخوانید

خدمات و سيستم هايی كه در باره خودروهای شخصی مورد بررسی قرار گرفت ، برای خودروهای تجاری نيز قابل استفاده می باشند ولی خودروهای تجاری يكسری نيازمنديهای ويژه دارند تا...

بیستر بخوانید